درصورتیکه خطای عملیات ناموفق دریافت کرده اید وجه آن بعد از 72 ساعت کاری (معمولا حدود 1 ساعت بعد) به حساب شما باز خواهد گشت.